บางละมุง โรงเรียนบางละมุง อ. บางละมุง จ. ชลบุร  โทร (038) 221620-1     โรงเรียนบางละมุงเข้าโครงการ ISO 14001


โรงเรียนบางละมุงได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำชุมชนในการแก้ไขสิ่งแวดล้อมเพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในโรงเรียนรัก และป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นๆ ในการจัดระบบสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้ครูนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อม และนำสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียนไปปฏิบัติที่บ้านและชุมชนที่ตนอาศัย ที่สำคัญคือการได้รับรองมาตรฐาน  ISO  14001  จากองค์กร ISO (The International Organization for Standardization) ซึ่งสำนักงานเลขานุการตั้งอยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์


โรงเรียนบางละมุงได้แบ่งงานการพัฒนาออกเป็น 9 ระบบ ตามมาตรฐาน ISO 14001 คือ

  1. ระบบน้ำทิ้ง
  2. ระบบสารพิษ/สารเคมี
  3. ระบบการปลดปล่อยของเสียสู่อากาศ
  4. ระบบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์ พื้นที่สีเขียว และการจราจร
  5. ระบบการป้องกันการรบกวนจากเสียง/แสง/รังสี และความร้อน
  6. ระบบสิ่งปนเปื้อนในดิน
  7. ระบบการจัดการขยะ
  8. ระบบการประหยัดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
  9. ระบบการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

The School
(English ) | คำแนะนำของโรงเรียน | ประวัติโรงเรียน | มาตรฐานโรงเรียน | นโยบายโรงเรียน | กิจกรรมของโรงเรียน

บางละมุง โรงเรียนบางละมุง อ. บางละมุง จ. ชลบุร  โทร (038) 221620-1